Užugirio (Antano Smetonos) dvaras (Ukmergės raj.)

Prezidento A. Smetonos gimtadienio proga Užugirio dvare skambėjo M. K. Čiurlionio muzika, buvo skaitomi jo laiškai

Uzugiris_Afisa

Vienas renginių – ir Ukmergėje

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kultūros ir paveldo fondas vykdo projektą „Nacionalinio paveldo išsaugojimui – aktyvi pilietinė iniciatyva” . Tai – renginių ciklas, kuris vyks 2006 metais dešimtyje Lietuvos apskričių ir Lenkijoje.

Pagrindiniai projekto tikslai – saugoti ir puoselėti Lietuvos kultūros paveldą, skatinti ir remti piliečius ar bendruomenes, pritariančius šiems tikslams, skleisti istorines, ekologines žinias, propaguoti nacionalinį meną.

Projekto vykdymo metu numatomos ir diskusijos aplinkosaugos, parkotvarkos, paminklosaugos išsaugojimo temomis, bus organizuojamos parodos, rodomos koncertinės programos, spektakliai. Fondas sieks skatinti visuomenę domėtis paveldo išsaugojimo problemomis, gilintis į jas, kartu ieškant efektyvių sprendimo būdų ir priemonių. Reikia, kad visuomenė neužmirštų savo kultūrinio paveldo ir palikimo.

Svarbu stengtis ne tik išsaugoti kultūros paveldo objektus, kad jie būtų tokie, kokie dabar yra, bet ir kartu su vietinėmis bendruomenėmis, aktyviais piliečiais, vietinės valdžios atstovais siekti atstatyti, atkurti ir racionaliai pritaikyti nūdienos visuomenės ir piliečių poreikiams.

Kadangi vietinės bendruomenės, vietinės valdžios atstovai bei aktyvūs piliečiai ne visuomet savarankiškai gali išspręsti visas susikaupusias problemas, fondas nori aktyviai įsijungti į šį procesą ir įvairiomis prieinamomis priemonėmis, iniciatyvomis ir praktiniais darbais remti kultūros paveldo išsaugojimą ir jo puoselėjimą, padėti siekti ES struktūrinių fondų paramos šių tikslų įgyvendinimui. Tai būtų labai svarbu ir jaunimui kaip mokomoji, auklėjamoji istorijos bei kultūros paveldo pažinimo dalis. Organizuojant įvairią švietėjišką, kultūrinę, meninę veiklą stengiamasi įtraukti vaikus bei jaunimą, sudaryti sąlygas jų pozityviam ugdymui.

„G. ž.“ inform.

http://www.gzeme.lt/index.php?s_id=1&n_id=1654

Prezidento gimtadienis – tautinių giesmių ir M. K. Čiurlionio preliudų fone

Nijolė STUNDŽIENĖ

Sekmadienį paminėtos pirmojo šalies prezidento Antano Smetonos 132-osios gimimo metinės. Ta proga Lėno Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje buvo aukotos šv. Mišios, A. Smetonos gimtinėje, Užulėnio kaime, pakelta prezidento vėliava, Užugirio dvare skambėjo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzika, buvo skaitomi jo laiškai.

Sodyboje – prezidento vėliava

Po šv. Mišių Užugiryje, prie A. Smetonos gimtosios sodybos pamatų, kaip ir kasmet susirinko šalies tautininkai, prezidento giminės ir artimieji, vietos gyventojai. Į sodybą iškilmingai buvo įneštos Lietuvos bei Tautininkų sąjungos vėliavos. Susirinkusiuosius pasveikino ir renginį vedė Lietuvių tautininkų sąjungos Ukmergės skyriaus valdybos narė Audra Uselienė. Nuskambėjus Tautiškai giesmei, iki šių laikų išsaugotą prezidento vėliavą šįkart pakelti buvo patikėta Šiaulių skyriaus pirmininkui Raimondui Varapickui.

Į šventę atvyko ir visus pasveikino Tautininkų sąjungos pirmininkas Gintaras Songaila, gėlių prie prezidento sodybvietės akmens padėjo ir rajono savivaldybės administracijos direktorius Juozas Varžgalys.

Į atvykusius pagerbti A. Smetoną kreipėsi Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas Juozas Dingelis, raginęs saugoti vienybės, patriotizmo bei tautiškumo idealus, kaip relikviją kartų kartoms perduotus pirmojo šalies prezidento.

Laisvės kovų dalyvis Mykolas Dirsė, kalbėjęs Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių vardu, priminė istorines peripetijas, nepagailėdamas kritikos kai kurių asmenų adresu. “Nesiekime to, kas mus skiria, o siekime to, kas mus jungia”, – M. Dirsė pakartojo kitados prezidento A. Smetonos sakytus žodžius. Laisvės kovų dalyvis pabrėžė, kaip svarbu atstatyti ir stiprinti sovietų paniekintą tautinę sąmonę.

Žodį tarė bei visiems padėkojo gausiai kasmet į Užulėnį pagerbti A. Smetonos atminimo susirenkantys prezidento giminaičiai. Jų susibūrimo vieta – šalia esanti Albinos Muleronkienės sodybą. Čia yra laikoma ir A. Smetonos asmeninė vėliava, kuri buvo išsaugota Kaune ir vėliau perduota giminėms.

Dvarą pavadino Užugirio kiemu

Po iškilmingos dalies visi buvo pakviesti persikelti į Užugirį, kur prie išlikusio A. Smetonos dvaro įvyko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kultūros ir paveldo fondo organizuotas renginys “…bučiuoju visus nesuskaitomus milijonus kartų…” Toks teatrinio-muzikinio projekto pavadinimas pasirinktas neatsitiktinai. Mat M. K. Čiurlionis, baigdamas savo laiškus, ypač rašytus savo artimiesiems, pridurdavo, jog bučiuoja nesuskaitomus milijonus kartų.

Poezijos, muzikos ir istorinės atminties šventę pradėjo Kultūros paveldo centro vyresnioji architektūros istorikė Indrė Kačinskaitė. Dvarų paveldu besidominti istorikė supažindino su tarpukario laikmečiu Lietuvoje egzistavusiais dvarais bei Užugirio dvaro atsiradimu, jo ypatybėmis.

1934 metais, švenčiant A. Smetonos 60-metį, jam už surinktus pinigus tėviškėje buvo nupirkta 80 ha žemės prie Lėno ežero. 25 ha miško prezidentas gavo kaip Nepriklausomybės akto signataras, o 5 hektarus A. Smetona turėjo savo. Taip buvo suformuotas 110 hektarų ūkis. Savo dvarą, kurį suprojektavo tuomet gerai žinomas architektas Feliksas Vizbara, čia vasarodamas prezidentas pavadino Užugirio kiemu.

Deja, poilsio ir apmąstymų vieta tapusiame dvare, į kurį, pasak istorikės I. Kačinskaitės, prezidentas įvažiuodavo per liepų alėją, vedusią palei ežerą, A. Smetona vasarojo tik porą metų… Prezidentas šį dvarą testamentu norėjo palikti valstybei, kad čia galėtų įsikurti žemės ūkio amatų mokykla. Matyt, dėl to jo anūkas, pianistas, dabar gyvenantis JAV, Klivlende, Antanas Smetona, pritarė, jog senelio dvaras būtų pritaikytas šiuolaikinėms reikmėms.

Puoselėjo Tautos rūmų idėją

Tautos rūmų kūrimo idėją visad palaikė ir M. K. Čiurlionis, kurio kūryba ir skambėjo Užugirio kieme. Kompozitoriaus preliudus atliko tarptautinių konkursų laureatė, pianistė Rūta Blaškytė, ištraukas iš M. K. Čiurlionio laiškų skaitė aktoriai Virginija Kochanskytė ir Petras Venslovas.

Nuskambėjus paskutiniams M. K. Čiurlionio preliudų akordams, atvykusieji į Užugirį neskubėjo skirstytis. Prie dvaro prasidėjo rajono tautininkų organizuota vakaronė. Dar ilgai prie Lėno ežero skambėjo Petro Pilkos vadovaujamos kapelos “Sidabrinė gija” atliekamos dainos. Pasak vieno iš renginio organizatorių, Tautininkų sąjungos rajono skyriaus valdybos nario Bronislovo Kaselio, kaip senais gerais laikais, kai į Užugirį atvykdavo A. Smetona, iki vėlaus vakaro buvo vaišinamasi alumi, vaikams dalinami prezidentiniai saldainiai, laužiamas pyragas…

http://www.gzeme.lt/index.php?s_id=1&n_id=1678

Ištrauka iš laikraščio „Ukmergės žinios“ straipsnio 2006 m. rugpjūčio 1 d. Nr 82 (1055)

Nuotraukos iš renginio