TEBŪNIE DIEVO VALIA

M. K. Čiurlionio kultūros ir paveldo fondas 2016 m. birželio 12 d. (sekmadienį) 13.00 val. Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos salėje (Milikonių g. 18, Kaunas), artėjant Gedulo ir Vilties dienai, pristato Česlovo Stonio kompoziciją „TEBŪNIE DIEVO VALIA“.

TEBŪNIE DIEVO VALIA

(Šviesiam arkivyskupo Teofilio Matulionio atminimui)

Literatūrinė Česlovo Stonio kompozicija

Meilės. Atlaidumo. Tikėjimo. Vilties. Šviesos ir Tiesos skleidėjas – toks buvo arkivyskupas Teofilius Matulionis.
Kankinys. Kalinys ir tremtinys. Caro žandarų persekiotas. Lenino bolševikų kankintas. Sovietinės Lietuvos čekistų nužudytas. Visą gyvenimą laužytas ir niekada nepalūžęs. Nemarus mirtingasis.

Prie Jo karsto 1962 metų rugpjūčio 20-ą dieną buvo pasakyti tokie žodžiai: „Pavergtoji Lietuva neteko amžinąjį atilsį arkivyskupo Matulionio. Tai vienas tų asmenų, kurio kapas neabejotinai telks apie save gyvuosius. Tai Dievo žmogus, kurių taip stokoja dabarties gyvenimas. Anot amerikiečių generolo Bradley: „Mes turime per daug mokslininkų ir per mažai Dievo žmonių. Mes perskrodėme atomo paslaptį, bet atmetėm Kristaus pamokslą nuo kalno.“
Arkivyskupas Teofilius Matulionis visuose gyvenimo bandymuose, kančiose, persekiojimuose kantriai nešė savo kryžių nuolat kartodamas: „Fiat voluntas Dei – Tebūnie Dievo valia“.

Popiežius Pijus XI pasakė: „Garbė lietuvių tautai, davusiai tokį didvyrį“.

Kaip skaudu būtų, jei kada nors išgirstume tokius žodžius: „Apgailėtina ta tauta, kuri užmiršta savo didvyrius“.

Neleiskime, kad taip atsitiktų.

Ateikime, susirinkime ir visi drauge prisiminkime tą Didį Žmogų.

Aktoriai Saulius Sipaitis, Česlovas Stonys ir Pranas Zaremba primins erškėčiuotą Arkivyskupo, o tuo pačiu ir visos Lietuvos kelią, skaitys eiles, giedos giesmes, dainuos tremtinių ir partizanų dainas.

Viena maža mergaitė apie savo tėvelį taip pasakė: „Mano tėvelis žinojo, bet paskiau užmiršo prisiminti“.

Prisiminkime. Neužmirškime prisiminti!

Kompozicijos autorius Česlovas Stonys